Privacybeleid

Algemene Privacyverklaring van Brassband Borderbrass vzw

Brassband Borderbrass vzw  (BB Borderbrass) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BB Borderbrass houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Brassband Borderbrass vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft  hierover of contact met ons wenst op te nemen doe dit via onderstaande contactgegevens:

Brassband Borderbrass vzw

Molenstraat 8

2320   Hoogstraten

borderbrass@telenet.be

telefoon: 0032 (0)3 314 15 46

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Brassband Borderbrass vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Brassband Borderbrass vzw
 • Versturen van eventuele nieuwsbrieven en uitnodigingen

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortejaar (indien vereist)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons bezorgt worden niet aan derde partijen verstrekt tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken. We geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Brassband Borderbrass vzw bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden tot 5 jaar na het laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging

We hebben de passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Brassband Borderbrass vzw van uw gegevens kennis nemen, zijn gehouden aan geheimhouding ervan
 • We hanteren een wachtwoordbeleid op onze systemen en er worden geen externe opslagmedia gebruikt.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische maatregelen
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • De medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de vereniging.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, ga je akkoord dat je naam en e-mailadres opgeslagen worden.  Brassband Borderbrass vzw maakt echter geen gebruik van cookies.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht om klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, de toezichthoudend autoriteit van de privacybescherming.

Wijziging privacy statement

Brassband Borderbrass vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Voor deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Meer info